Organi društva

ORGANI DRUŠTVA

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi člani društva.

Upravni odbor društva

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Upravni odbor šteje trinajst članov. Sestavljajo ga predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik ter še osem izvoljenih članov.

upravni odbor opravlja zlasti naslednje zadeve:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu in ter predloge,
 • pripravlja predloge za splošne akte društva,
 • pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt in zaključni račun,
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
 • imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije,
 • ustanavlja sekcije,
 • skrbi za materialno, finančno poslovanje in za sredstva društva,
 • opravlja druge naloge v skladu z letnim programom društva, trenutnimi potrebami, tako da zagotavlja učinkovito uresničevanje ciljev društva,
 • neposredno skrbi z uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo 9. in 10. člen tega statuta,
 • sprejema člane v društvo,
 • odloča o spremembi naslova.

Nadzorni odbor društva

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma in da vrši stalni nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

Disciplinski odbor društva

Disciplinski sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo štirih let. Predsednika disciplinskega odbora izvolijo člani disciplinskega odbora. Disciplinski odbor vodi disciplinske postopke in izreke kazni po disciplinskem pravilniku.