O društvu

O ŠPORTNEM DRUŠTVU HOMEC

Dne 9. 11. 2004 je iniciativni odbor za ustanovitev Športnega društva Homec sklical ustanovni občni zbor v prostorih šole Homec. Zbralo se je 29 članov, ki so soglasno sprejeli sklep o ustanovitvi športnega društva z imenom Športno društvo Homec. Na ustanovnem zboru so člani sprejeli Statut ŠD Homec, ki opredeljuje dejavnosti in organiziranje Športnega društva Homec. Izvoljeno je bilo prvo vodstvo društva. Za predsednika društva je bil izvoljen Miha Ulčar, za podpredsednika Miha Tekavc, za tajnika Anja Topolovec, za blagajnika Marjeta Rode. Za člane Upravnega odbora so bili izvoljeni Ernest Kopitar, Matjaž Rebernak, Franci Žulič, Bojan Grašič in Boris Kokalj. Za člane Nadzornega odbora so bili izvoljeni Viktor Ulčar, Tone Kosec in Uroš Kavka. Za člane Disciplinskega odbora so bili izvoljeni Janez Prešeren, Toni Žekar in Rafael Andrejka.

Cilji društva so:

 • zastopati športne interese v krajevni skupnosti in uresničevanje teh interesov,
 • vzgoja za zdravo in ustvarjalno življenje,
 • vzgoja za koristno preživljanje prostega časa,
 • sodelovanje pri športnih prireditvah,
 • organiziranje športnih prireditev,
 • spoštovanju in uveljavljanju načel fair playa,
 • širjenju zanimanja za šport,
 • sodelovanju z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in drugimi organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temelji cilji društva uresničujejo v polni meri,
 • razvijanju prijateljskih odnosov ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik in vero.
 • omogočanje sodelovanja na vsakovrstnih športnih prireditvah svojim članom in krajanom.

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:

 • sprejema, organizira in izvaja programe športnih dejavnosti za krajane in ostale, ki kažejo interes sodelovanja v takih programih športnih dejavnosti.
 • s prirejanjem športnih tekmovanj v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja, ter s sodelovanjem svojih članov in krajanov na podobnih prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije,
 • podeljevanjem priznanj za dosežke na področju športa,
 • ustvarja pogoje za čim učinkovitejše izvajanje športnih programov in udejstvovanje svojih članov in krajanov v teh programih.
 • s povezovanjem, sodelovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi športnimi organizacijami v Slovenji in v tujini.
 • sodelovanje z društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu,
 • obveščanjem javnosti o svojem delovanju,
 • širjenjem in popularizacijo športa.